ต.ค. 22

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน
👍เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5
👍เทียบโอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32388