ต.ค. 28

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655
รายละเอียดฐานข้อมูล เพิ่มเติม
คลิก https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32434