ม.ค. 03

ขอแจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่  4 – 15 มกราคม  2564  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32701