ก.พ. 08

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้    รายละเอียดการเข้าใช้งาน   : คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32824