ก.พ. 11

บริการพัฒนาทักษะด้านภาษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการพัฒนาทักษะด้านภาษา  SPEEXX (CLT)    Sanako Pronounce  และ   Euro Talk   สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อบริการได้ที่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
รายละเอียดโปรแกรม คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32840