เม.ย. 16

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งยกเว้นค่าปรับ  ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2564 ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 25)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33014