เม.ย. 23

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

ขอแจ้งยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID  ขออภัยมา ณ ที่นี้
…………………………………………………..
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20   รับจำนวน 30 ที่นั่ง  สมัครได้ต้้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2564   ได้ที่เว็บไซต์  www.regtraining.rmutt.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์   Line ID : @261pxuhc
**หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของมหาลัยวิทยาลัย ฯ**

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33029