เม.ย. 30

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 26)

ขอแจ้งขยายระยะเวลาปิดบริการ
อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33077