พ.ค. 05

ช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สามารถสอบถามบริการห้องสมุด  การคืนหนังสือ  การชำระค้างค่าปรับส่งคืนหนังสือ และบริการอื่นๆ ผ่านทางไลน์  LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33102