พ.ค. 07

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้

📌สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น นอกเครือข่าย ต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด   เพิ่มเคิม คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33111