พ.ค. 21

ประกาศขยายเวลาปิดทำการถึง 31 พ.ค.2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33153