พ.ค. 31

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 28) ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ  อาคารวิทยบริการ  ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33187