มิ.ย. 12

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 29) ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ  อาคารวิทยบริการ  ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33211