ก.ค. 13

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ 

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 31)  ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33281