ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ เวลา หัวข้อ
5 สิงหาคม 2564

 

 

8.30–09.00 น. – ลงทะเบียน
09.00–12.00 น. บรรยาย
– แนะนำการสมัครสมาชิก
– การสร้างคลาสในการเก็บผลงาน
– การตั้งค่า assignment ก่อนตรวจสอบความซ้ำ
– การดูรายงานระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ
– การพิมพ์หน้ารายงานเทียบซ้ำ
– การส่งผลงานขึ้นตรวจครั้งถัดไป
13.00–16.00 น. บรรยาย
– การแก้ไขข้อมูลสมาชิก
– การดูสมาชิกของห้องเรียน
– การลบผู้ใช้สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Turnitin หากยังไม่เคยลงทะเบียนสร้าง Account ของ Turnitin ให้
สแกน QR Code ด้านล่างนี้ (ในการลงทะเบียน Turnitin ให้ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น)

ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/51125

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33315