ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ เวลา หัวข้อ
6 สิงหาคม 2564

 

 

08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียนอบรม
09.00 – 12.00 น. บรรยาย

– การสร้าง และการตั้งค่า EndNote Library
– การตั้งค่าคลังข้อมูล (EndNote Library) และการ
จัดวางตำแหน่งรูปแบบหน้าจอ (Layout)
– การสร้าง Group (Creating Group)
– การนำข้อมูลอ้างอิงเข้าใน EndNote Library (Data Entry)

13.00 – 16.00 น. บรรยาย

– การนำข้อมูลอ้างอิงเข้าใน EndNote Library (Data Entry) (ต่อ)
– การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Creating Bibliographic Style)
– การสำรองข้อมูลรูปแบบ Compressed Library

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ผู้เข้าอบรม จัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20 ต้องติดตั้งโปรแกรม EndNote20 ก่อนวันอบรม
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและศึกษาวิธีการติดตั้ง ได้ที่ www.library.rmutt.ac.th เมนู e-Resources
คลิกเลือก Endnote Program หรือ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=18031
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ LINE ID @261pxuhc

ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/51132

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33319