ก.ค. 23

ขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 32)  ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 2  สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33332