ส.ค. 05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin อบรมออนไลน์ Microsoft Teams ให้กับอาจารย์และบุคลากร รอบเช้า 09.30-12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
คุณจิรวัฒน์ พรหมพร วิทยกรจากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำการสมัครสมาชิก การสร้างคลาสในการเก็บผลงาน การตั้งค่า assignment ก่อนตรวจสอบความซ้ำ การดูรายงานระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ การพิมพ์หน้ารายงานเทียบซ้ำ การส่งผลงานขึ้นตรวจครั้งถัดไป  จัดโดยฝ่ายฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33385