ส.ค. 08

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเปิดและเข้าอบรมออนไลน์ ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ในโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร วิทยากรจากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บรรยายในหัวข้อ การบรรยายการสร้าง และการตั้งค่า EndNote Library การตั้งค่าคลังข้อมูล (EndNote Library) การจัดวางตำแหน่งรูปแบบหน้าจอ (Layout) การสร้าง Group (Creating Group) การนำข้อมูลอ้างอิงเข้าใน EndNote Library (Data Entry) การนำข้อมูลอ้างอิงเข้าใน EndNote Library (Data Entry) การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Creating Bibliographic Style) และการสำรองข้อมูลรูปแบบ Compressed Library
.
จัดโดยฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33400