ส.ค. 08

ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 33)  ขอแจ้งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564   หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33405