ก.ย. 01

ขยายเวลาเปิดทำการ

📣ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายระยะเวลาปิดสถานทีทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน  2564  หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง   ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33440