ก.ย. 13

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์

📌ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน   เรียนออนไลน์ได้ที่ https://ic3.rmutt.ac.th/
👍เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5
👍ยกเว้นการเรียนวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับเกรด A
 🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33465