ก.ย. 13

ดาวน์โหลดคู่มือและขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์
  • นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้ Class ID ของห้องสมุด
  • อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถขอสมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้าง Class ID
ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียด

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33469