ก.ย. 14

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

  1. Add Line ID: LINE ID: @988lcdsb
  2. คลิกเลือกเมนูที่ต้องการ / หรือคลิก ลงรายการ 
  3. ช่องทางการรับทรัพยากรสารสนเทศ

3.1   ติดต่อรับหน้งสือ ด้วยตัวเอง ที่ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
-วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.
3.2  ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ (ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายเอง)

กรณีหนังสือหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายตามราคาหนังสือ รวมค่าขึ้นทะเบียนทำรายการหนังสือใหม่จำนวน 50 บาท

4.สืบค้นรายการหนังสือได้ที่ http://www.opac.rmutt.ac.th/
สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม  โทร. 025493643

ช่องทางการคืนหนังสือ-ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
-อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
-อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33472