ก.ย. 20

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

📣ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประกาศขยายเวลาปิดบริการ   อาคารวิทยบริการ   ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564  ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 35)
 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33498