ต.ค. 01

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกาศขยายเวลาปิดบริการ  ดังนี้
– อาคารวิทยบริการ ปิดบริการถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564
– ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) ปิดบริการวันที่ 10 ตุลาคม 2564

โดยได้เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33533