ต.ค. 01

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกาศขยายยกเว้นค่าปรับหนังสือ  ดังนี้
– อาคารวิทยบริการ ออกไปถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564
– ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) ออกไปถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33537