ต.ค. 15

ขยายเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกาศขยายเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ ปิดบริการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

โดยได้เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33588