ต.ค. 29

ขอแจ้งวันและเวลาเปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประกาศวันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

และได้เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33600