พ.ย. 11

ชั้น 3 บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q , T บริการฐานข้อมูลวิจัย

บริการชั้น 3  ห้อง e-Library Room

บริการฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ   บริการ e-Book    บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด Q  – Z   บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q , Tเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า   บริการเครื่องสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า    บริการเครื่องยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง

บริการชั้น 3  ห้อง e-Library Room

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33664