พ.ย. 18

บริการพัฒนาทักษะด้านภาษา  SPEEXX (CLT)    Sanako Pronounce  และ   Euro Talk   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี เปิดบริการพัฒนาทักษะด้านภาษา แนะนำการใช้โปรแกรม SPEEXX (CLT)    โปรแกรม Sanako Pronounce  และ  โปรแกรม  Euro Talk   สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อบริการได้ที่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
รายละเอียดโปรแกรม คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33696