พ.ย. 23

บริการบอร์ดเกม (BOARD GAME) 

บริการบอร์ดเกม (BOARD GAME)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการยืมบอร์ดเกม เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การวางแผน คิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์  .ติดต่อการขอยืมบอร์ดเกมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืน ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ ใช้เล่นสถานที่ใช้เล่นบอร์ดเกมบริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (RMUTT Borad Game Center) เลือกรายการ คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33705