ธ.ค. 27

ขอแจ้งวันปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งวันปิดทำการ
วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่  31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2565

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34181