ม.ค. 09

ขอแจ้งขยายวันปิดทำการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งขยายวันปิดทำการ   ออกไปถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารฝึกอบรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34205