ก.พ. 24

SolidWorks essentials & tutorials

ผู้แต่ง : ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

มลคล ทองเล็ก

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

บรรณลักษณ์ : 350 หน้า

ISBN :  978-974-03-2665-6

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช494ซ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ SOLIDWORKS ESSENTIALS & TUTORIALS ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ ฉบับนี้ ถือว่าเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบฉบับหนึ่ง โดยมีการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งยังครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Advance โดยตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ในหนังสือ ก็สามารถนำไปประยุกต์เป็นรูปแบบการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในงานจริงได้ต่อไปอีกด้วย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3967