Mar 22

เรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน สมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis RMUTT
ELLIS (English Language Learning and Instructor System) คือโปรแกรมสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis  เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ท่านสามารถทดสอบความรู้ได้ก่อนและหลังเรียนเพื่อให้รู้ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของท่านเอง  และหลังเรียนท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สำหรับสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis  มี 2 ประเภท คือ ประเภท Academic และประเภท Business รวม 30 License มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,300,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้นำได้นำโปรแกรม Ellis มาติดตั้งที่ ห้องภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ellis.rmutt.ac.th สมัครเรียน คลิก

สำหรับผู้ที่เข้าเรียน ณ อาคารวิทยบริการ เชิญเข้าเรียนได้ที่ห้องภาษา (Language Center)  ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ โทร.0-2549-3685  หรือติดต่องานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ อาคารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-2549-3084

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4450