ม.ค. 27

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book )   CRCnetBASE  , eBrary   , Emerald  และ ScienceDirect   ฐานข้อมูลที่ให้บริการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเว็บไซต์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง e-Library Room ชั้น 3  โทร.0-2549-3655

สารสนเทศ การตลาด การเมืองและนโยบาย เป็นต้น มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม บทความวารสาร (Full text) จำนวน 175 ชื่อ
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th/ หรือ http://www.emeraldinsight.com 

 eBrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 70,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ …. มี Auto Citation

Emerald เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ธุรกิจระหว่างประเทศ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ การตลาด การเมืองและนโยบาย เป็นต้น มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม บทความวารสาร (Full text) จำนวน 175 ชื่อ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th/ หรือ http://www.emeraldinsight.com
ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จำนวน 1,945 เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก สกอ. เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน 
  • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
  • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ คลิก
  • คู่มือการใช้งาน คลิก

Springer Link เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.springerlink.com/books/ 
เป็นต้นคู่มือการใช้งาน คลิก    

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9651