ม.ค. 31

บริการแนะนำการสืบค้นสารนิเทศ

งานบริการ e-Library แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
แนะนำการเข้าใช้การดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในฐานต่าง ๆ  ให้กับนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่เรียนกับผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร สอนในรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ณ ห้อง e-Library room ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9734