About us

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติสถาบันวิทยบริการ
สถาบันวิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากองทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยมีภารกิจหลักในการจัดหาพัฒนาผลิต และจัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

สถาบันวิทยบริการได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 30 กันยายน 2536 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในชื่อหอสมุดกลาง เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 43 ล้านบาท ลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 5 กันยายน 2538 ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการขณะที่อาคารก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนย์ปริทรรศน์ราชมงคล มีสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนหอสมุดกลางอาศัยสถานที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นที่ทำการชั่วคราว การดำเนินการระยะแรกมุ่งเน้นที่หอสมุดกลางเป็นการเตรียมสะสมหนังสือให้มาก ที่สุดเพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงงานเป็นหลัก สถาบันวิทยบริการจึงได้เปลี่ยนโครงสร้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงโดย เปลี่ยนจากหอสมุดกลาง ศูนย์ปริทรรศน์ราชมงคล ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและสำนักเลขานุการ เป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีภารกิจ ดังนี้

 • ดำเนินการจัดหาผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • พัฒนางานด้านต่างๆของสถาบันวิทยบริการอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนิน งาน เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • พัฒนาสถาบันวิทยบริการให้เป็นศูนย์ กลางการให้การศึกษาค้นคว้าการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป
 • ผลิตสื่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบดาวเทียม
 • รวบรวมประวัติความเป็นมาและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสถาบันบริการ

ประวัติสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุมัติโดยสถาบันฯ ให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้น ในสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2530 โดยให้งบประมาณ ในการดำเนินการครั้งแรกจำนวน 1,148,400  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณผลประโยชน์สะสมของสถาบันฯ ในระยะแรกมีภารกิจในด้านบริการโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ ต่อมาสภาสถาบันฯได้มองเห็นความสำคัญและบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว และเพื่อจัดระบบงานไม่ให้ซ้ำซ้อนกันในด้านปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้จัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยแยกออกจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบเมื่อปี 2536

ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ภารกิจหลักสามารถสรุปได้ดังนี้

 • บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • กำหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • พัฒนาฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนการบริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลภายนอก
 • ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับและทั่วถึง
 • สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบสารสนเทศ และการพัฒนาโปรแกรม

ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานเทียบ เท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 พื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง  ต่อมาได้มีงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2 หลัง รวม 5 หลัง คือ

 • อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ
 • อาคารฝึกอบรม
 • อาคารวิทยบริการ
 • อาคาร iWork@RT
 • ศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (CKC@Rangsit)

พื้นที่ เกือบทั้งหมดถูกนำมาให้เพื่อการบริการวิชาการโดยรวมเอาภารกิจหลักของหน่วยงานเดิมโดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้รับบริการภายใต้โครงสร้างหลักของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มงานได้แก่

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
 • กลุ่มงานบริการสารนิเทศ
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
 • กลุ่มงานเผยแพร่สื่อการศึกษา

บุคลากร
บุคลากรของสำนักมีจำนวนรวม 76 คน ประกอบด้วย

 • ผู้บริหาร                            4        คน (จากการสรรหา)
 • ข้าราชการ                         2        คน
 • พนักงานราชการ              15        คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว                55        คน

แนวคิดในการพัฒนาหน่วยงาน
สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่างๆให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยกเลิกงานบริการบางส่วนซึ่งผู้รับบริการยังมีความเข้าใจผิดบางประการเพราะปัจจุบันขอบเขตงาน ICT เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทุกส่วนซึ่งงานบางอย่างไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ

ภารกิจหลักในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้

 • การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล ปัจจุบันสำนักได้ริเริ่มที่จะจัดทำมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในระดับ สากล
 • ดำเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนิน งานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป
 • ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
 • บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • กำหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลภายนอก
 • ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม

ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์
 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา เป็นจุดนัดพบ
 • เป็นศูนย์สารสนเทศ
 • เป็นหน่วยงานที่ยกระดับความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีปณิธานที่ตอบสนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญ ด้านวิชาชีพ เสริมสร้างมนุษย์ที่มีค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) ได้กำหนดวิสัยทัศน์จะตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน รู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration”

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อผู้รับ บริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการเรียนรู้ บริหารจัดการและการประสานงาน
 • พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ
 • พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส
  และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดี และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้สำนักฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2

English Information

Library History The Office of Academic Resource and Information Technology had set up the following structure which integrates the Office of Academic Resource and Information Technology Resource. It was issued in a Royal Decree announcement on November 28th, 2006. The Office of Academic Resource The Office of Academic Resource has the same authority as a faculty that takes responsibility for …

บุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำดับ ผู้บริหาร จำนวน 1 ผู้อำนวยการ 1 2 รองผู้อำนวยการ 3                                                                รวม 4   ลำดับ สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 10 2 ฝ่ายอาคารสถานที่ 11 3 ฝ่ายโครงการพิเศษ 4                                                                 รวม 25   ลำดับ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ จำนวน 1 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 5 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 7                                                                 รวม 18   ลำดับ กลุ่มบริการสารสนเทศ จำนวน 1 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 4 2 ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม …

ผังองค์กร

 ทำเนียบผู้บริหาร   นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ   โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550 ————————————————————- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า ด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2550” ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ “วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้องสมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียงหรือข้อมูลใด ๆ

สถิติ

ระบบนับผู้ใช้บริการอัตโนมัติ สถิติการเข้าใช้บริการ ตรวจสอบระบบปรับอากาศ ระบบตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า  

Leave a Reply