งานบริการ

อาคารวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการศึกษาคว้าคว้าด้วยตนเอง ให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์ สนับสนุนในการจัดหา  พัฒนา  ผลิต และจัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

 • งานบริการยืม-คืนทรัยากรสารสนเทศ
 • งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Edutainment Zone)
 • งานบริการตอบคำถาม
 • งานบริการ IT Zone
 • งานประชาสัมพันธ์

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยกรสารนิเทศ

 • งานวิเคราะห์ทรัพยกรสารนิเทศ
 • งานจัดหาทรัพยาการสารนิเทศ
 • งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

4. ฝ่ายพัฒนานิเทศอิเล็กทรอนิก (e-Library)

 • งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

5. ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา

6. ฝ่ายการศึกษาทางไกล

 • งานการศึกษาทางไกล

7. ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 • งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ฝ่ายอาคารสถานที่

 • งานดูแลอาคารสถานที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2025

บริการ Discussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT) อาคารที่เปิดจองออนไลน์ 1.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.อาคารสำนักงานอธิการบดี 4.อาคาร ICT 5.อาคาร IWORK 6.อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น 7.อาคารวิทยบริการ หากยังไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา อาคาร I-Work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2549 3074 ทำงานได้ดีที่สุดบน Chrome browser เข้าสู่ระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/   ข้อปฏิบัติ นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นแทน) เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้อง กรุณาติดต่อรับกุญแจภายในเวลา 15 นาที (มิฉะนั้นถึงว่าสละสิทธ์) จองห้อง Discussion Room  เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาชิกของห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ห้อง Discussion …

บริการ Library Tour

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์นำชมและให้ข้อมูลบริการห้องสมุด ชั้น 1 – 5  หรือสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำแนะนำการใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล และบริการ e-book  การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย และอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ห้อง e-Library ชั้น 3   ขั้นตอนดังนี้ มาเป็นกลุ่มคณะ  ทำหนังสือจากหน่วยงาน ส่งมาที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ICT รายบุคคลไม่เกิน 5 ติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3636 กำหนดการ  (เช้า)  เวลา 9.30 – 11.00 น.    (บ่าย) เวลา 13.30 – 15.00 น.     บริการห้องสมุด ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครสมาชิก  วิธีการยืมคืน  ระเบียบการยืมคืน   วิธีเขียนใบค่าปรับ  การ lock transcript การสืบค้นข้อมูล  …

บริการ Wifi-RMUTT

การใช้งาน WiFi by RMUTT จุดเปิดให้บริการสมัคร WiFi RMUTT ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์    ชั้น 1 การใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (WIFI-RMUTT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการ ดังนี้  บริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT, Training, I work@RT, Library )  บ้านพักสวัสดิการ ข้าราชการ มทร.ธัญบุรี  หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการนาฏศิลป์และดุริยางค์ใหม่  พื้นที่ในบริเวณโรงอาหาร  พื้นที่ให้บริการบริเวณที่นั่งหน้าร้านสวัสดิการและธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ทางสำนักวิทยบริการฯ มีแนวทางจะให้ครอบคลุมทั่วทุกจุดใน มทร.ธัญบุรี ภายในอนาคตต่อไป คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ต้องการใช้ WiFi RMUTT คือ ผู้ใช้จะต้องมี User และ Password เพื่อทำการ Authentication  ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต้องมีการลง ซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม  ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากหลากหลาย operating system (OS)  ผู้ใช้สามารถหาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ง่ายในราคาถูก ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN  …

บริการบอร์ดเกม (ฺBOARD GAME)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการยืมบอร์ดเกม เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การวางแผน คิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์ ระเบียบการยืมบริการบอร์ดเกมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเปิดบริการยืมบริการบอร์ดเกม : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น.- 19.00 น. : วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 09.00-15.00 น. 2.ติดต่อการขอยืมบอร์ดเกมได้ที่เคาน์เตอร์ยืม –คืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ใช้เล่นภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่สามารถยืมกลับบ้านได้ 3.ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบอุปกรณ์เกมกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการยืม – คืน และเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย 4.สถานที่ใช้เล่นบอร์ดเกมบริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (RMUTT Borad Game Center) 5.กรณีที่การเล่นบอร์ดเกมมีการใช้เสียงผู้ใช้บริการสามารถยืมไปเล่นที่ Garden Room ได้ 6.ผู้ใช้บริการต้องช่วยกันดูแลรักษาบอร์ดเกมไม่ให้เกิดการชำรุด เสียหาย 7.ระยะเวลาการเล่นขึ้นอยู่กับแต่ละเกมผู้ใช้บริการควรคำนวณเวลาการเล่นให้เหมาะสมกับเวลาที่ให้บริการ หมายเหตุ  ระยะเวลาการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริการยืม-คืน (สมัครสมาชิก)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด  ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี ข้าราชการเกษียณ  มทร.ธัญบุรี ห้องสมุดจะอนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารนิเทศได้ตามประเภทของสมาชิก  ดังนี้               ผู้มีสิทธิยืม กำหนดการยืม นักศึกษาปริญญาตรี  7 เล่ม / 10 วัน นักศึกษาปริญญาโท/ ปริญญาเอก 10 เล่ม / 1 เดือน อาจารย์ มทร.ธัญบุรี  10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 1 เดือน ศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี  2 เล่ม / 10 วัน ข้าราชการเกษียณอายุ มทร.  2 เล่ม /10  วัน บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก …

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Edutainment Zone  บริการยืม–คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อวิชาการและสื่อความบันเทิงในรูปแบบของซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ขั้นตอนการใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอให้บริการ เพื่อขอรับแบบฟอร์มการใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ เข้าใช้บริการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา /บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่      ทุกครั้งที่ใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการต้องใช้หูฟัง และห้ามเปิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น หากมีปัญหาในการใช้บริการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่อนุญาตให้นำสื่อวีดิทัศน์จากภายนอกมาใช้บริการ สื่อประเภทวิชาการ อนุญาตให้ยืมกลับ 1รายการ/ 1 วัน (เฉพาะสมาชิกห้องสมุด) เกินกำหนดเสียค่าปรับ 3 บาท / วัน สอบถามรายละเอียด : เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone  ชั้น 2  โทร. 0 2549 3639

บริการแจ้งข่าวสารผ่าน SMS

บริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(SMS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการแจ้งข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)  แจ้งเตือนครบกำหนดคืนทรัพยากรสารนิเทศ การคืนหนังสือ CD และDVD  ให้ตรงตามกำหนดโดยกำหนดส่งSMS ทุกวันจันทร์  และบริการข่าวสารอื่นๆ  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาส่งคืนทรัพยาการสารนิเทศให้ตรงตามกำหนด เพื่อประโยชน์ของสมาชิกจะได้รับจากการรับบริการนี้ และป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการลืมส่งหนังสือคืนตามกำหนด

เสนอหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ร่วมแนะนำและเสนอชื่อทรัพยากรเพื่อคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์-ร้านหนังสือ มาให้ท่านคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร) รอขั้นตอนอนุมัตร ท่านที่สนใจให้กรอกรายการที่ต้องการหน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  คลิก

แผนผังภายในอาคาร

 ข้อมูลอาคารวิทยบริการ                  ภาพแผนผังอาคารวิทยบริการ แผนผังอาคารวิทยบริการ ชั้น 1   Download แผนผังอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 Download แผนผังอาคารวิทยบริการ  ชั้น 3  Download แผนผังอาคารวิทยบริการ  ชั้น 4  Download  แผนผังอาคารวิทยบริการ  ชั้น 5  Download      

บริการวารสาร

รายชื่อวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก มีให้บริการ ณ อาคารวิทยบริการวารสารฉบับปัจจุบันให้บริการที่มุม Magazine  ชั้น 2  สำหรับวารสารล่วงเวลาไม่เกิน 1 ปีสามารถหาอ่านได้ที่ชั้น 2  บริเวณมุมหนังสือเฉพาะทาง วารสารล่วงเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไปให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 4 ลำดับที่ รายชื่อวารสาร 1 กรังด์ปรีซ์ 2 การเงินการธนาคาร 3 กินรี วารสาร Anywere แทน 4 ขวัญเรือน 5 ข้าราชการ 6 ครัว 7 คอมพิวเตอร์ทูเดย์ 8 คาเมราร์ต 9 งานฝีมือ 10 ชีวจิต 11 ช็อปปิ้งคอมพิวเตอร์ 12 ชัตเตอร์โฟโต้กราฟฟิก 13 เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 14 ดิฉัน 15 ดีคอเรชั่นไกด์ 16 ดีวีเอ็ม 17 …

บริการ PRINTING ZONE

บริการ PRINTING ZONE   เป็นบริการที่ทางอาคารวิทยบริการจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ของตนเอง (WiFi-RMUTT) อาคารวิทยบริการเป็นผู้กำหนดให้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น 1 การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ IT Zone   จำนวน 64 เครื่อง เครื่องที่  Com01 ถึง  Com64 ติดต่อแลกบัตรพิมพ์ปริ้นงานได้ที่ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ  IT Zone อัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร   ขาว- ดำ :   ราคา 1 บาท  / แผ่น, หน้า สี               :  ราคา 7 บาท / แผ่น, หน้า (คำนวณค่าสี …

บริการอินเตอร์เน็ตและปริ้นงาน

บริการที่ทางอาคารวิทยบริการจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password  WifiRMUTT ของตนเองโดยทางอาคารวิทยบริการเป็นผู้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น1 อาคารวิทยบริการ บริการปริ้นงานในระบบwifi  โดยมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งาน    –  ผู้รับบริการ การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ IT Zone  ที่  Com01 ถึง  Com64 เลือกพิมพ์งาน ขาวดำ                                               เลือก SAMSUNG Black  สี หรือ ขาวดำ ในงานเดียวกัน …

พัฒนาทักษะด้านภาษา

การจองทรัพยากรสารนิเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรที่ถูกยืมด้วยตนเองโดยจองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาจองที่ห้องสมุดมีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ฐานข้อมูล Web   www.opac.rmutt.ac.th/ เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วพิมพ์รายชื่อทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกเลือกทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกจองรายการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วออกจากระบบ

การขอเลข ISBN/ISSN

การขอเลขมาตรฐานหนังสือ และวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง ไปยังหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสารในประเทศไทย  โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อด้วยตนเอง ตามเบอร์โทรศัพท์  ดังนี้ บริการจดแจ้งการพิมพ์ โทร. 02-280-9845(ตรง), 02-280-9825-32 ต่อ 706 บริการเลข ISSN โทร. 02-280-9828-32 ต่อ 704 บริการเลข ISBN โทร. 02-280-9828-32 ต่อ 702, 703 ธุรการและลงรับหนังสือพิมพ์ โทร. 02-280-9828-32 ต่อ 700 เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  http://203.209.60.131

บริการตอบคำถามและค้นคว้า

บริการแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการค้นหาแหล่งข้อมูล สืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางห้องสมุดจัดให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเอง ที่เคาท์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2  ชั้น3  ชั้น 4 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ดังนี้ ชั้น 2  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3658 ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3653 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3656

การยืมต่อด้วยตนเอง

แนะนำการตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรต่อด้วยตนเองใน Web OPAC การตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรด้วยตนเองใน Web OPAC ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าตนเองเคยยืมทรัพยากรใดบ้าง หรือทรัพยากรใดบ้างที่มีค่าปรับ ค้างส่ง ฯลฯมีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์  www.opac.rmutt.ac.th เข้าสู่ระบบ  ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกบริการสมาชิก ตรวจสอบ    -รายการยืมและกำหนดส่ง  -รายการจอง  -รายการค่าปรับ  -รายการขอยืมข้ามสาขา  -รายการแจ้งหาย -รายการ Block ประวัติการยืม-คืน -แก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อต้องการยกเลิก คลิกออกจากระบบ  

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์และร้านหนังสือ มาร่วมคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร) รออนุมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำทรัพยากร เข้าห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ http://www.opac.rmutt.ac.th/Acquisition/Recommend.aspx กรอกรายการแนะนำทรัพยากร คลิก Book suggestion. (กรุณา Log in รหัสสมาชิกห้องสมุดก่อนทุกครั้ง)

Leave a Reply