Return to About us

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550
————————————————————-

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ
สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ
ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้องสมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียงหรือข้อมูลใด ๆ

หมวด 1
เวลาเปิดให้บริการ
—————————————–

ข้อ 5 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์

ข้อ 6 ภายใต้ระเบียบข้อ 5 ห้องสมุดเปิดให้บริการดังนี้
6.1 ระหว่างเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 24.00 น .
วันเสาร์และหรือวันอาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 21.00 น .
6.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา  08.30 ถึง  21.00 น

ข้อ 7 เมื่อมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจเปลี่ยนแปลงวันและ        เวลาให้บริการได้ โดยให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อรักษาประโยชน์ของห้องสมุดหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องสมุดผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจปิดบริการ หรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า

หมวด 2
ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและการสมัครเป็นสมาชิก
—————————————————–

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้แก่
8.1. นักศึกษามหาวิทยาลัย
8.2. อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.3. พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
8.4. บุคคลภายนอก/ศิษย์เก่า/ข้าราชการบำนาญ

ข้อ 9. การสมัครสมาชิกห้องสมุด
ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการยืม- คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยใช้บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย /บัตรพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ บริการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสมาชิก หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก
นักศึกษา นำบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน
อาจารย์ /
พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
นำบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว หนังสือรับรองสถานภาพจากต้นสังกัด / บัตรประชาชน
ศิษย์เก่า /
บุคคลภายนอก
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

*หมายเหตุ  สมาชิกหมดอายุ  1  ภาคการศึกษา

หมวด 3
การใช้บริการห้องสมุด
—————————————-

ข้อ 10 บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นสิทธิเฉพาะตัว และผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี้

10.1  ผู้บริการห้องสมุดสามารถใช้บริการได้ทุกพื้นที่
10.2  การใช้ทรัพยากรสารนิเทศและอุปกรณ์ของห้องสมุด ให้ใช้ ณ ที่ที่จัดไว้ให้
10.3  เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือ                                     กระทำใด ๆอันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น
10.4  แต่งกายสุภาพ
10.5 การจองที่นั่ง การนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุดและการสูบ
บุหรี่ในห้องสมุดจะกระทำมิได้
10.6 ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับหรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุ
สารนิเทศ
10.7 ไม่นำวัสดุสารนิเทศออกนอกห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ได้
ยืมตามระเบียบ

ข้อ 11 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 10 ผู้อำนวยการ หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้
11.1 ตักเตือน ห้ามปราม
11.2 ให้ออกนอกห้องสมุด
11.3 ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด
11.4 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
11.5 ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา                                หรือให้มีการรับผิดตามกฎหมายต่อไป

หมวด 4
การใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด
——————————————–

ข้อ 12 ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
12.1 ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ ทรัพยากรสารนิเทศ
ทั่วไปและทรัพยากรสารนิเทศที่มีลักษณะพิเศษ
12.2 ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
ห้องสมุดอาจกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศใน                                   ห้องสมุดให้เหมาะสมกับทรัพยากรสารนิเทศแต่ละประเภทได้

 ข้อ 13  สิทธิในการยืมทรัพยากรสารนิเทศของสมาชิกแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก จำนวนทรัพยากรสารนิเทศ ระยะเวลา
นักศึกษาปริญญาตรี หนังสือทั่วไป  7  เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม 10  วัน
นักศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก หนังสือทั่วไป  10 เล่ม / นวนิยาย 3  เล่ม 30  วัน
อาจารย์ หนังสือทั่วไป  10 เล่ม /  1  ภาคการศึกษา
พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือทั่วไป  10 เล่ม / นวนิยาย 3 เล่ม 1  เดือน
ลูกจ้างชั่วคราว หนังสือทั่วไป 7 เล่ม /
นวนิยาย 3 เล่ม
10  วัน
บุคคลภายนอก หนังสือทั่วไป 2 เล่ม /
นวนิยาย 3 เล่ม
10  วัน

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารนิเทศ
14.1 ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด และจะต้อง                            คืนทรัพยากรสารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด
14.2 ต้องคืนทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุด                              ภาคการศึกษา
14.3 การยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ สามารถยืมต่อได้ไม่เกินสองครั้ง ในกรณีที่มี                              ผู้อื่นจองทรัพยากรสารนิเทศนั้น ห้องสมุดจะงดการต่ออายุการยืม

ข้อ 15 การยืมระหว่างห้องสมุด สมาชิกสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ได้ดังนี้
15.1 ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศที่เปิดบริการยืมระหว่างห้อง                               สมุด
15.2 ห้องสมุดต่างคณะของมหาวิทยาลัย ฯ

ข้อ 16 อัตราค่าปรับการคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด

ประเภททรัพยากรสารนิเทศ อัตราค่าปรับ
ทรัพยากรสารนิเทศทั่วไป 3  บาท / วัน
ทรัพยากรสารนิเทศประเภท CD/DVD 3  บาท / วัน

*หมายเหตุ : การยืมระหว่างห้องสมุด อัตราค่าปรับขึ้นอยู่กับระเบียบของห้องสมุดผู้ให้ยืม                            นั้น ๆ

ข้อ 17 หากสมาชิกประเภทนักศึกษาค้างชำระค่าปรับ หรือค่าทรัพยากรสารนิเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหายมหาวิทยาลัยจะงดการจดทะเบียนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป หรืองดการให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นั้น จนกว่าจะทำวัสดุสารนิเทศมาส่งคืนหรือติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี

ข้อ 18 ความรับผิดชอบของสมาชิกห้องสมุด
18.1 ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของผู้อื่นมายืมทรัพยากรสารนิเทศ
18.2  ต้องคืนทรัพยากรสารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนดและต้องรับผิดชอบ                            ชำระค่าปรับการคืนทรัพยากรสารนิเทศเกินกำหนดเวลา
18.3  ต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารนิเทศที่                              ยืมทุกกรณีและเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของ                                        ทรัพยากรสารนิเทศก่อนยืมทุกครั้ง
18.4  เมื่อทรัพยากรสารนิเทศชำรุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือขาดหาย                               หรือเสื่อมสภาพไปหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อชดใช้ หรือชำระเงินเท่ากับ                                     ราคาทรัพยากรสารนิเทศนั้นรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำ                                               ทรัพยากรสารนิเทศเพิ่มอีก 50 บาท
18.5 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ชำระค่าเสียหายตามข้อ 18.4 แล้ว หากผู้ยืมพบทรัพยากร                              สารนิเทศในเวลาต่อมา ให้นำทรัพยากรสารนิเทศส่งมอบห้องสมุด โดยจะ                                เรียกร้องทรัพยากรสารนิเทศที่ชดใช้คืนไม่ได้

หมวด 5
การให้บริการการพริ้นงาน
—————————————-

ข้อ 19 ห้องสมุดมีบริการพิมพ์โดยอัตราค่าบริการดังนี้

รายการ อัตราค่าบริการ
พริ้นขาวดำกระดาษ A4  หน้าละ 1  บาท
พริ้นสีกระดาษ A4             หน้าละ 7  บาท

หมวด 6
การเงิน
—————————————–

ข้อ 20 เงินรายได้ตามระเบียบนี้หรือที่ได้รับจากการให้บริการอื่นใดของห้องสมุด สำนักฯ ดำเนินการส่งให้กองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทเฉพาะกาล
—————————————–

ข้อ 21 ให้บรรดาบัตรสมาชิก บัตรอนุญาต และใบอนุญาตที่ออกตามระเบียบที่
ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ เป็นบัตรสมาชิกและบัตรอนุญาตตามระเบียบนี้และให้มีอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุตามที่กำหนดไว้ ตามระเบียบดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการ หรือ
หัวหน้าห้องสมุดอาจเรียกให้ผู้ถือบัตรสมาชิก บัตรอนุญาตและใบอนุญาตดังกล่าวมาทำ
บัตรใหม่ตามระเบียบนี้ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 22 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆ แก่ห้องสมุด
อยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงมีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆอยู่ตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ จนกว่าจะชำระเสร็จ

ข้อ 23 ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่ออกตามระเบียบ
ที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือมีประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ.2550

(ลงชื่อ)
อธิการบดี

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2028

4 comments

Skip to comment form

  1. บุคคลภายนอกเสียค่าสมาชิกเท่าไหร่ และ เด็กสมัครเป็นสมาชิกได้มั๊ย (อายุ 9-10 ปี)

    ขอบคุณค่ะ
    สุดารัตน์ ภวภูตานนท์ฯ

    1. สมัครสมาชิกสำหรับบุคคลภายนอก 400 บาทตลอดสมาชิก ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ โทร.025493643

    2. 400 บาทตลอดสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การสมัครสมาชิก http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312

  2. ถ้าทำหนังสือหาย ต้องจ่ายค่าปรับ 2 เท่าเลยหรอครับ

ใส่ความเห็น