Return to บริการอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศภาครัฐ

รายการ : เอกสารรายงานเชิงสถิติ
หน่วยงาน  :
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ราคาสินค้า
หน่วยงาน  : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : สารสนเทศด้านสังคมเศรษฐกิจและงานวิจัย
หน่วยงาน  : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : คลังข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน  : ธนาคารแห่งประเทศไทย

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : สารสนเทศตลาดทุน
หน่วยงาน  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : สถิติแรงงาน
หน่วยงาน  : กระทรวงแรงงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………...

รายการ     : ข้อมูลส่วนราชการไทย
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ห้องสมุดกฎหมาย
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารและยา
หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
หน่วยงาน  : กรมอุตุนิยมวิทยา

……………………………………………………………………………………………………………………………

รายการ     : ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงาน  : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2329

ใส่ความเห็น