Return to งานบริการ

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Edutainment Zone   บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสื่อวิชาการและสื่อเพื่อความบันเทิง โดยบริการในรูปแบบดีวีดี และแบบออนไลน์ สื่อที่สามารถยืมกลับบ้านได้คือสื่อวิชาการ

ผู้ใช้บริการ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30น.

ปิดบริการ :  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ

สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

ประเภทสื่อความบันเทิง
1. Action
2. Adventure
3. Animation
4. Comedy
5. Drama
6. Fantasy
7. Horror
8. Romance
9. Sci-Fi
10. Thriller
11. War
12. Concert

 • ขั้นตอนการขอใช้บริการ (บริการแบบแผ่น DVD )
  1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอให้บริการ เพื่อขอรับแบบฟอร์มการใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. เลือกรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  3. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
  4. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการตามเครื่องที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 • ขั้นตอนการขอใช้บริการ (แบบออนไลน์ )
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแบบออนไลน์( Netflix ) แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา /บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
  2. เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขเครื่อง พร้อมรับเม้าส์ไร้สาย
  3. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการตามเครื่องที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 • ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
  1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการ
  2.ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา /บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้งที่ใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3.ผู้ใช้บริการต้องใช้หูฟัง และห้ามเปิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • หากมีปัญหาในการใช้บริการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
  สอบถามรายละเอียด : เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone
  ชั้น 2 โทร. 0 2549 3639

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3259

ใส่ความเห็น