Return to e-Resources

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ฐานข้อมูล Creden Credit Score : ระบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า ให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะทั้งข้อมูลทั่วไป งบการเงิน กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ข้อมูลการเงิน  ภาพลักษณ์องค์กร การจัดอันดับ เป็นต้น รวมถึงการจัดอันดับธุรกิจประเทศไทยที่มีรายได้รวมมากที่สุดในแต่ละปี

เข้าใช้งานฐานข้อมูล : https://creden.co

>> ข้อมูลผู้ถือหุ้น สามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นบ้างและยังถือหุ้นที่ไหนอีกด้วย

>> วิเคราะห์ธุรกิจ ระบบจะวิเคราะห์ให้ว่าธุรกิจนั้นเติบโตขนาดไหนเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

>> บุคคลไหนเป็นกรรมการ บริษัทไหนบ้าง? รู้หมดเลยว่าคนไหนเป็นกรรมบริษัทไหนบ้างเมื่อเข้าดูในบริษัท

** กรุณาสมัครสมาชิก (ฟรี) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของบริษัท

 

หน้าเว็บไซต์หลักฐานข้อมูล

 

หน้าการจัดอันดับธุรกิจประเทศไทย

 

หน้าข้อมูลทั่วไปของบริษัท

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=32759