Return to About us

พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 1

เคาน์เตอร์บริการประชาสัมพันธ์

เคาน์เตอร์บริการ IT Zone (บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร)

เคาน์เตอร์บริการบริการยืม – คืน

–  บริการลงทะเบียนสมาชิก

–  บริการสืบค้นข้อมูล OPAC

บริการห้องราชมงคลเธียเตอร์ (จำนวน 40 ที่นั่ง)

บริการห้อง Executive  Discussion 1-1, 1-2


ชั้น
2

เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone 

เคาน์เตอร์บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

–  บริการสืบค้นข้อมูล OPAC

–  บริการห้อง Discussion  2-1, 2-2

บริการหนังสือเฉพาะทาง

หมวด M   ดนตรี

หมวด N   ศิลปกรรม

หมวด P  ภาษาและวรรณคดี

หมวด TX  อาหาร

หมวด TT  งานฝีมืองานประดิษฐ์

บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด R, หมวด S, หมวด U, หมวด V และ หมวด Z

บริการหนังสือเยาวชน หมวด ยว

บริการหนังสือนวนิยาย หมวด นว

บริการหนังสือเรื่องสั้น หมวด รส

บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

บริการนิตยสาร วารสาร และจุลสารฉบับปัจจุบัน

ชั้น 3

เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

–  บริการสืบค้นข้อมูล OPAC

–  บริการห้อง Discussion 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 และ  3-5

–  บริการห้อง Discussion 3-6 (สำหรับอาจารย์)

บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q และ หมวด T

บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด Q-Z

เคาน์เตอร์บริการ e-library Room (บริการฐานข้อมูลงานวิจัย)

บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทย (อ.) – อ้างอิงภาษาอังกฤษ(REF)

ชั้น 4

เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

–  บริการสืบค้นข้อมูล OPAC

–  บริการห้อง  Discussion  4-1, 4-2, 4-3 และ 4-4

บริการวิทยานิพนธ์(วพ)  งานวิจัย(วจ) โครงงาน(คง) และสิ่งพิมพ์รัฐบาล(สร)

บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย-อังกฤษ  หมวด A-L

บริการเอกสารราชมงคล (รม.9)

บริการหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง

บริการห้องสัมมนา Smart ClassRoom

ชั้น 5

 ห้องสติ-สันติ

ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)

ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ห้อง Studio

Discussion Room 5-1

 

dijitallibraryrmutt010959p1-_25

digitallibraryrmutt140959_132

dsc_0018

digitallibraryrmutt140959_66libraryrmutt-300859_44

digitallibraryrmutt140959_123

libraryrmutt-300859_35

digitallibraryrmutt140959_09

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5142

ชั้น 1 บริการยืมคืนหนังสือ

Digital Library / Digital zone  Working zone / Relaxati …

ชั้น 2 หนังสือหมวด M N P TT TX R S U Z

 เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone บริการดูหนัง  แบ่งออ …

ชั้น 3 บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q , T บริการฐานข้อมูลวิจัย

ชั้น 3  ห้อง e-Library Room บริการฐานข้อมูลงานวิจัยในปร …

ชั้น 4 หนังสือทั่วไปหมวด A-L, หมวด พยาบาล A-Z วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1 บริการหนังสือทั่วไปหมวด A &#821 …

ชั้น 5 ห้อง e-Learning/Studio

ชั้น 5 ห้องสติ-สันติ ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา ฝ่ายผลิตส …