Return to พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 1 บริการยืมคืนหนังสือ

Digital Library / Digital zone  Working zone / Relaxation zone
Library Service

เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ

  • บริการยืมคืนหนังสือ
  • บริการสมัครสมาชิก – ต่ออายุสมาชิกทุกประเภท
  • บริการเครื่องยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง

เคาน์เตอร์บริการ IT Zone

  • งานประชาสัมพันธ์
  • บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร
  • บริการ Wifi RMUTT
  • บริการห้อง Executive Discussion 1-1, 1-2, 1-3
  • ห้องราชมงคลมินิเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง)

libraryrmutt-300859_18digitallibraryrmutt140959_66digitallibraryrmutt140959_52digitallibraryrmutt140959_55
digitallibraryrmutt140959_132

digitallibraryrmutt140959_13

digitallibraryrmutt19

digitallibraryrmutt140959_44

digitallibraryrmutt19

digitallibraryrmutt140959_123

digitallibraryrmutt140959_111

digitallibraryrmutt37

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5145

IT Zone

IT Zone   อาคารวิทยบริการ จัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password  wifi-RMUTT ของตนเองโดยทางอาคารวิทยบริการเป็นผู้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ และบริการเครื่องพิมพ์  เอกสาร Online  (Printing zone) ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  สอบถามเพิ่มเติม โทร .0-2549-3042 อัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร A4 ขาวดำ    ราคาแผ่นละ  1 บาท A4  สี             ราคาแผ่นละ 7 บาท        

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ •นักศึกษามหาวิทยาลัย •อาจารย์มหาวิทยาลัย •ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย •ประชาชนทั่วไป ห้องสมุดจะอนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารนิเทศได้ตามประเภทของสมาชิก ดังนี้ ผู้มีสิทธิยืม กำหนดการยืม •นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม / 10 วัน •นักศึกษาปริญญาโท 10 เล่ม / 30 วัน •นักศึกษาปริญญาเอก 10 เล่ม / 30 วัน •อาจารย์ 10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา •เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 30 วัน •ประชาชนที่เป็นสมาชิก 2 เล่ม / 10 วัน •ศิษย์เก่า 2 เล่ม / 10 วัน หลักฐานการสมัครสมาชิก •นักศึกษา …

Leave a Reply