Return to พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 1 บริการยืมคืนหนังสือ

Digital Library / Digital zone  Working zone / Relaxation zone
Library Service

เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ

  • บริการยืมคืนหนังสือ
  • บริการสมัครสมาชิก – ต่ออายุสมาชิกทุกประเภท
  • บริการเครื่องยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง

เคาน์เตอร์บริการ IT Zone

  • งานประชาสัมพันธ์
  • บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร
  • บริการ Wifi RMUTT
  • บริการห้อง Executive Discussion 1-1, 1-2, 1-3
  • ห้องราชมงคลมินิเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง)

libraryrmutt-300859_18digitallibraryrmutt140959_66digitallibraryrmutt140959_52digitallibraryrmutt140959_55
digitallibraryrmutt140959_132

digitallibraryrmutt140959_13

digitallibraryrmutt19

digitallibraryrmutt140959_44

digitallibraryrmutt19

digitallibraryrmutt140959_123

digitallibraryrmutt140959_111

digitallibraryrmutt37

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5145

IT Zone

IT Zone   อาคารวิทยบริการ จัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการใช้ค …

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริกา …

ใส่ความเห็น