Return to พื้นที่ให้บริการ (Service area)

ชั้น 5 ห้อง e-Learning/Studio

ชั้น 5

  • ห้องสติ-สันติ
  • ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา
  • ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)
  • งานผลิตสื่อ / Studio
  • ห้อง Discussion 5-1

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5155

ห้องสติ-สันติ

นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา แต่เนื่องจากหนังสือพุทธศาสนา (หมวด BQ) มีจำนวนมาก สถานที่ห้องไม่เพียงพอ กับการจัดชั้นหนังสือ ทางสำนักฯ จึงได้ย้ายไปที่ชั้น 3 โซนกลาง

Leave a Reply