Return to ชั้น 1 บริการยืมคืนหนังสือ

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด ได้แก่
•นักศึกษามหาวิทยาลัย
•อาจารย์มหาวิทยาลัย
•ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
•ประชาชนทั่วไป
ห้องสมุดจะอนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารนิเทศได้ตามประเภทของสมาชิก ดังนี้

ผู้มีสิทธิยืม กำหนดการยืม
•นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม / 10 วัน
•นักศึกษาปริญญาโท 10 เล่ม / 30 วัน
•นักศึกษาปริญญาเอก 10 เล่ม / 30 วัน
•อาจารย์ 10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา
•เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 30 วัน
•ประชาชนที่เป็นสมาชิก 2 เล่ม / 10 วัน
•ศิษย์เก่า 2 เล่ม / 10 วัน

หลักฐานการสมัครสมาชิก
•นักศึกษา
– บัตรนักศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

•บุคลากรของมหาวิทยาลัย
– บัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานและบัตรประชาชน

•ประชาชนทั่วไป – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร
•ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน เพื่อกรอกแบบทะเบียนสมาชิก
•ยื่นแบบทะเบียนสมาชิก พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา
•ถ่ายรูป

การต่ออายุสมาชิก ต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
•นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
•สมาชิกนักศึกษามีอายุจนถึงสิ้นภาคการศึกษา
•สมาชิก อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หมดอายุเมื่อลาออกจากมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การสมัครสมาชิกอาคารวิทยบริการสำหรับบุคคลภายนอก
•ค่าสมัครสมาชิก 400 บาท ตลอดอายุสมาชิก
•หลักฐานต่างๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักเรียน / สำเนาบัตรนักศึกษา/ สำเนาทะเบียนบ้าน การใช้บริการห้องสมุด •แสดงบัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ บัตรประชาชน ทุกครั้งที่ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
•แต่งกายสุภาพ
•ไม่ขีด เขียน ฉีก ตัด ทรัพยากรสารนิเทศ
•การนำทรัพยากรสารนิเทศออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบมีความผิดตามกฎหมาย สิทธิในการยืม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5161

ใส่ความเห็น