Return to ชั้น 2 หนังสือหมวด M N P TT TX R S U Z

Edutainment Zone

Edutainment Zone  บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสุด มีการให้บริการทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงในรูปแบบของซีดี และวีซีดี

สื่อประเภทสาระความรู้แยกประเภทดังนี้

 •     ภาษา
 •     สารคดี
 •     การศึกษา

สื่อประเภทความบันเทิงแยกประเภทดังนี้

 •     การ์ตูน
 •     ทอล์คโชว์
 •     คอนเสิร์ต
 •     ภาพยนตร์ไทย
 •     ภาพยนตร์ต่างประเทศ

   ขั้นตอนการยืม

 1. ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
  พร้อมกับรับแบบฟอร์มการใช้บริการสื่อ
 2. ผู้ใช้บริการเลือกรายละเอียดของสื่อวิดีทัศน์จากแฟ้มที่ จัดเตรียมไว้ให้พร้อม
  และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 3. ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่จะให้สื่อวิดิทัศน์
 5. ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อวิดิทัศน์ออกนอกอาคารวิทยบริการ ได้ 1 เรื่องต่อคน

ขั้นตอนการคืน

 1. ผู้ใช้บริการส่งคืนสื่อวิดิทัศน์ และบอกหมายเลขที่นั่ง ต่อเจ้าหน้าที่
  และรับบัตรประจำตัวนักศึกษาคืนจากเจ้าหน้าที่
 2. ผู้ใช้บริการที่ยืมสื่อวิดิทัศน์ ออกนอกอาคารให้ส่งคืนในวันถัดไป

   ในกรณีที่ ยืมออกนอกอาคารวิทยบริการ อนุญาตให้ยืมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
และให้ยืม 1 เรื่อง/ วัน  หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละ 3 บาท / 1 เรื่อง

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

 1. นักศึกษา ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง
 2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ถ้าต้องการใช้บริการสื่อวิดิทัศน์ตั้งแต่  2 ท่านขึ้นไปให้แสดงบัตรเพียง 1 ใบ
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้หูฟังทุกท่าน และห้ามเปิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 5. เครื่องเล่นมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ห้ามแก้ไขเครื่องเล่นเอง โดยเด็ดขาด
 6. ห้ามนำสื่อวิดีทัศน์จากภายนอกมาใช้บริการ
 7. ในกรณีที่ ยืมออกนอกอาคารวิทยบริการ อนุญาตให้ยืมเฉพาะสมาชิกเท่านั้นและให้ยืม 1 เรื่อง/ วัน  หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละ 3 บาท / 1 เรื่อง

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5271

1 comment

 1. จะหาดูรายชื่อหนังทั้งหมด สามารถเข้าไปตรงลิ้งค์ไหนได้คะ หาไม่เจอเลยค่ะ

ใส่ความเห็น