Return to ชั้น 3 หนังสือหมวด Q-T, พยาบาล บริการฐานข้อมูลวิจัย

ห้อง e-Library Room

ห้อง e-Library Room  มีบริการดังนี้

  • บริการให้คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  (ไทย-ต่างประเทศ)
  • บริการให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
  • บริการลงทะเบียน wifi-rmutt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5513

ใส่ความเห็น